Generalforsamling 2018

Referat fra den 13. generalforsamling
Fredag d. 13. april 2018
Liselund kursuscenter, Slagelse.
Kl.18.30-20.00

1.    Valg af dirigent og referent
Charlotte Obel dirigent. Helle  referent.  Stine beklager den lidt forsinkede  udsendelse af dagsorden.

2.    Formandens beretning.
Vedlægges.

3.    Beretning fra udvalg, herunder supervisoruddannelsen, supervisorworkshop og hjemmesiden.
Supervisoruddannelsen.
Der er i år 7 elever heraf 4 nye, de kommer fra hele landet. Nogen  har fundet os via annoncen i Practicus, andre via mund - til- mund - metoden. Kriterier for at komme på uddannelsen har hidtil været , at man  skal have været praktiserende læge i  5 år og 2 år i en supervisionsgruppe og man skal til  en visiterende samtale.    Uddannelsen løber økonomisk rundt. Til sidste seminar i marts hvor gamle kursister kan deltage  på 2. dagen,  var der 9 gamle kursister. Extern underviser var Peter Ramsing , der underviste i systemisk supervision.
Fremadrettet ændres målgruppen for supervisor uddannelsen, idet   lærergruppen  sammen med bestyrelsesformand Stine  og Jørgen og Torsten fra bestyrelsen har  besluttet,  at der nu kan inviteres læger fra alle specialer herunder psykiatere ind i uddannelsen. Seminarrækken vil kvalificere den pågældende til at supervisere  kolleger og fase 3 læger.  Generalforsamlingen drøftede om , beslutningen skulle have været forelagt bestyrelsen /generalforsamlingen først.  Der blev fremført synspunkter for og imod proceduren for denne beslutning.  Der vil på næste bestyrelsesmøde blive arbejdet videre med regler for beslutningsprocedurer for nye tiltag.
Efterårets workshop  i 2018.
Supervision af supervision. Nye ideer til emner efterlyses . Extern underviser kunne være en mulighed. Chantal  kastede mulighed for at alliere sig med andre selskaber og løfte efteruddannelsen i  fælleskab. John Lawner blev foreslået som underviser.
Hvilke aktiviteter er nødvendige i løbet af året, for i løbet af året for at vi kan holde os levende?  - Vi har haft 2 gode seminarer i foråret.
Det blev besluttet , at efterårets workshop holdes som vanligt med 1 dags varighed. Jørgen og Jan Helge vil drøfte, om efterårs workshop  i 2019 eventuelt skal vare 2 dage, og om vi eventuelt også skal have en extern underviser.

Hjemmesiden
Vi har tidligere haft 2 domæner, nu kun 1. Den kan findes ved søgning på balint - danmark, så vi beholder kun 1 domæne. Torben er forsat redaktør.    

4.    Kassererens beretning, årsregnskab og budgetforslag med kommentarer fra revisor, herunder diskuteres sekretær- og regnskabsfunktionen.
Supervisoruddannelsen hviler i sig selv. Selskabet har overskud.
Medlemstallet er svagt stigende – trods løbende frafald af en aldrende medlemsskare med mange pensionister.
Det er grøde i supervisionsarbejdet – også blandt yngre læger – ikke mindst pga. en nu landsdækkende supervision af fase-3 læger.
Vi har desværre  været underdrejet på sekretærsiden det meste af 2017.  Det har medført stort besvær, med at få lavet regnskabet og regnskabsrevision pga manglende overblik. Selskabet mangler stadig en sekretær. Kasserer  Gunnar Axelgaard , vil fremover ikke varetage kasserer opgaven , hvis  vi ikke får ansat en sekretær.
Beslutning: Gunnar kontakter enten en egnet person til at varetage regnsskabsfunktion og kursussekretær opgave eller  et regnskabsfirma, der kan bestride begge funktioner. Gunnar vil melde tilbage til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde. Opgaven vil herunder blive at ajourføre 2017 regnskabet. Stor anerkendelse til Gunnar for hans arbejde med inddrivelse af betalinger i 2017. Regnskabet afventer senere godkendelse.

5.    Kontingent 2018 uændret 600 kr.  400 kr for yngre læger og pensionister.

6.    Valg til bestyrelse. Stine Lei Fredslund , Gunnar Axelgaard er genvalgt og Lene Skovmose er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Helle Bondesen,  og Torsten Fuglsang er ikke på valg til bestyrelsesposter. Suppleanter er Chantal Teisen-Simony  Jørgen Strøbech er valgt som suppleanter

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Mahneke er genvalgt.

8.    Evt. Chantal forelagde ideen om samarbejde med nogle af de andre selskaber, der arbejder med supervision. Generalforsamlingen udbad nogle flere oplysninger fra Chantal om fordele og ulemper ved et sådant samarbejde. Der vil være mulighed for gensidigt at orientere hinanden om arrangementer. Vi har aftale med det svenske Balintselskab om det samme. Næste forårs seminar – emne er endnu ikke besluttet, så medlemmerne er velkomne til at komme med ønsker.

Helle Bondesen
18.4.2018