Generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamling i Selskab for samtale og supervision i almen praksis den 17.1.08, Knudshoved.

Til stede var Benedicte Müller, Astrid Rugager Vase, Bodil Dalsgård Bech, Kaj Sparle Christensen, Jens Ginnerup, Anette Mønster, Tove Mathiesen, Henrik Lund Jacobsen, Chantal Theisen-Simony, Jan-Helge Larsen, Søren Kaltoft, Lars Thorgaard, Jørgen Strøbech, og Helena Nielsen.

1. Valg af dirigent

Helena Nielsen, fmd. bød velkommen og Lars Thorgaard blev valgt til ordstyrer og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent

Jan-Helge Larsen blev valgt til referent.

3. Formandens beretning

Helena gennemgik sin beretning:

  1. Der var afholdt 3 bestyrelsesmøder. Annette Davidsen var trådt ud af bestyrelsen og Benedicte Müller var trådt ind i stedet. Helena takkede Annette Davidsen for sin gode indsats i bestyrelsen.
  2. Kursusudvalget ved Erik Pedersen, Benedicte Müller og Anette Mønster havde skrevet et forslag til kommissorium.
  3. Der var udsendt to nyhedsbreve og Helena havde søgt at uddelegere opgaver til medlemmerne. Det ville være ønskeligt med bidrag fra flere medlemmer. Der skulle udarbejdes en folder om selskabet. Helena var web-redaktør, men ønskede gerne jobbet overdraget til en anden.
  4. Erik Paulli havde skrevet om de første Bendixgrupper og Lars Thorgaard vil skrive om de første Balintgrupper, han har været involveret i. Jørgen Strøbech havde anmeldt Tove Mathiesen og Erik Pedersens kursus på Klitgården.
  5. Næste generalforsamling den 27.3.2009 – kunne måske lægges i forbindelse med årligt møde med fase-3 supervisorerne?
  6. Helena fortalte om den internationale Balintkongres i Lissabon og WONCA kongressen i Paris. I 2009 holdes den internationale Balintkongres i Rumænien.
  7. Helena havde arrangeret en session på Lægedage "Fra mesterlære til gruppesupervision", hvor Søren Kaltoft og Jan-Helge Larsen demonstrerede hhv. Balint og Vindues supervision – Søren ville godt have sessionen gentaget dog med længere tid til rådighed. Lars Thorgaard og Annette Davidsen havde arrangeret en session om det gode læge-patient forhold og komplikationer med titlen: Samtaleterapi i almen praksis – hvad er det?
  8. Helena udtrykte ønske om, at der igen kom indslag fra selskabet både på WONCA og lægedage.
  9. Jørgen Strøbech fortalte, at han havde indsendt et forslag til lægedage 2008 om læge-patientrelationen, og uddelte sit oplæg.
  10. Helena gennemgik de tre vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget. Indkaldelser til generalforsamlingen vil fremover foregå på e-mail.

4. Beretning fra udvalg

Anette Mønster fremlagde et forslag til kommissorium for kursusudvalget. Tove Matthiesen satte spørgsmålstegn ved, om det var et egentlig kommissorium, da retningslinier for indhold og rammer, tidsfrister, budgetter mm. ikke var nærmere beskrevet.

Søren Kaltoft foreslog at man reflekterede over udkastet og sendte sine kommentarer til bestyrelsen.

Chantal pegede på at betydningen af, at alle de fire metoder som indgår i fase-3 supervisionen får plads i selskabet, men at Balint metoden er grundlæggende.

Helena gav udtryk for at hun var åben for flere metoder end Balint og Bendix.

Søren K. anførte, at et kommissorium ikke må være begrænsende.

Jørgen Strøbech med flere påpegede vigtigheden af at kursus- eller seminarbeskrivelsen blev formuleret, så vi kunne får fat i andre end selskabets medlemmer, med temaer, der tager udgangspunkt i de problemer læger møder.

Søren K. havde et forslag om at skrive en kasuistik til Månedsskriftet.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, men drøftelse af diverse emner:

Jørgen Strøbech havde skrevet et oplæg til Lægedage 2008 om "læge-patient-relationen" – omdelt på mødet.

Der var 80 eks. tilbage af bogen "Lægen som lægemiddel", som endnu ikke var anmeldt i månedsskriftet, men fint i Sverige. Den var blevet trykt i alt i 1.000 eks. Flere havde forespurgt kolleger, om de ville anmelde bogen til Månedsskriftet, men endnu uden held. Chantal Teisen-Simony lovede at anmelde den. I øvrigt blev det diskuteret, hvordan kendskabet til bogen kunne udbredes, og der blev bl.a. fremført ønske om trykning af måske 1.000 flyers. Hvis Månedsskriftet fremover ikke vil trykke et nyt oplag, ville der være den mulighed at de afgav rettighederne til Selskabet.

Erik Pedersen er i gang med at aftale en genoptrykning af Torben Bendix bøger.

Helena havde fået trykt en artikel om supervision i november nr. af Månedsskriftet og flere var på vej, også fra Jan-Helge Larsen og Carsten Albers.

6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag

Søren Kaltoft fremlagde regnskabet på vegne af Gunnar Axelgaard som måtte gå pga. sygdom i familien. Revisoren glædede sig over det overskuelige regnskab. 'Søren Kaltoft fremsætter på ny forslag om, at der udarbejdes budgetplan for det kommende år af bestyrelsen.'.

De 30.000 kroner, der kom fra bogens redaktører, burde efter forslag fra Lars Thorgaard indsættes på en særlig konto til en ordentlig rente, Lars Thorgaard og Søren Kaltoft lovede at fremkomme med forslag til beløbets anvendelse.

7. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastsattes atter til 300 kr.

8. Valg af formand

Formanden, var ikke på valg, men blev takket for den store indsats hun havde ydet indtil nu.

9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter

Helena Nielsen, Tove Matthiesen og Anette Mønster var ikke på valg. Benedicte Müller blev valgt ind i bestyrelsen. Der var blevet rettet henvendelse til Jens Gerhard Jensen, suppleant, men han havde ikke reageret, og kunne således ikke genopstilles. Der var herefter 2 ledige suppleantpladser. Som suppleanter valgtes: Jan-Helge Larsen og Jørgen Strøbech

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Gunnar Axelgaard fortsatte som regnskabsfører, Søren Kaltoft som revisor og Lars Kongsøre som revisor suppleant.

11. Eventuelt

Jørgen S. foreslog, at man arbejdede på at opstille standarder for supervision, hvilket blev bifaldet fra flere. Det er delvis manglende også i de psykoterapeutiske uddannelser. Lars T. foreslog at de nyvalgte suppleanter arbejdede med på det. (Jfr. akkrediteringsprocessen i HS, Det danske kvalitetsprojekt, Claus H. Jacobsens (red.) bog supervision af psykoterapi, GABU og IGA – supervisoruddannelser, Dansk selskab for psykoanalytisk gruppeterapi, akkreditering for Balint gruppeledere – det skal være teorineutralt, men hvad skal være opfyldt?)

Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.15

Referent: Jan-Helge Larsen